Bằng Tiếng Việt Nam

Thơi. Bây gi tôi c gắng viết bàng tiếng Việt Nam. Lần trước tôi có đọc một chuyễn sách được viết bàng người nước ngoại. Nó thật sự là sưu tâp của nhiều bài tiểu luận, những bài được viết trên mạng. Sở dĩ tôi nghĩ ràng cái đó có thể là ý kiến tốt.

Nói như vậy tôi có định viết nhiều bài về cuộc sống của tôi để tập tiếng Việt Nam của tôi, và cũng để phát triển khả năng viết của tôi. Cho nên, tôi sẽ viết thường xuyên về cuộc sống ở Sài Gòn, về làm việc luật sự, về sống với vấn đề tính thần, va nhiều kinh nghiệm khác. 

Bây gi, tôi phải xin lởi cho những viết vần sai, về ngữ pháp sai, và những lời khác mà tôi viết sai. Trong tương lai tôi định kiếm người biên soạn bài nhưng bây giờ tôi viết tự mình.

Nói như vậy, tôi là người Mỹ từ tiểu băng Cali dến. lần đầu tiên tôi sang Việt Nam trong năm 2003. Vao lúc đó tôi gợi ảo giác cho lần đầu. Cho 8 năm sau, tôi nghĩ rằng tôi đã bị sự hâm hiếp. Vào lúc đó, tôi tốt nghiệp và học nghề luật sự. Cho dến khi tôi gợi ảo giác lại ở nước Kamphuchia và vào bệnh viện ở New York tôi chuưa biết tôi có schozoaffective.

Tôi dđi làm việc cho mấy nam sau đó, nhưng cũng có tắc mắc về tính trần. T6i cố gáng giết mình bốn lân. Chỉ sau tôi ngừng uống rươụ và ăn ma túy tôi có suy nghĩ dúng về cuộc sống.

Bây giờ tôi bắt dầu lại.

Tuần tới tôi bắt đầu laàm viết ở văn phòng mới. Tôi còn làm luật sư nhưng ở công ty mới và về vấn đề luật mới. Tôi rắt hàng hải cho khởi động mói này. Với tư cách điều đổ và hay chiều thuốc tính trần tôi nghĩ rằng lần này sẽ là khác.

Hy vọng vậy. indochina_wars_(awgustоwsky_putsh) 

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.