How to Buy a Gun in Orange County

Today I bought a gun in Orange County, California, or at least my main character did. Chris Hunter—the main character of The Hunter Chronicles, available here for free download—is back in his origins in this book, his story starting when his schizophrenic sister is raped by a gangster. He is forced to fight a gang … Continue reading How to Buy a Gun in Orange County

Bằng Tiếng Việt Nam

Thơi. Bây giờ tôi cố gắng viết bàng tiếng Việt Nam. Lần trước tôi có đọc một chuyễn sách được viết bàng người nước ngoại. Nó thật sự là sưu tâp của nhiều bài tiểu luận, những bài được viết trên mạng. Sở dĩ tôi nghĩ ràng cái đó có thể là ý kiến tốt. … Continue reading Bằng Tiếng Việt Nam

Vietnam and Hurricane Florence

This is a post for Vietnameselawblog.com which is having technical difficulties. Phong Dien solar farm is live, or nearly so. That’s alternative energy live in Vietnam. As an American, and a most time expat, I appreciate this. Vietnam is taking steps, along with other nations, to do things that the United States has refused to … Continue reading Vietnam and Hurricane Florence